วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จัดแสดงงาน Individual Design Project

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีการจัดแสดงงาน Individual Design Project

การออกแบบสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ สบู่บาล์มี ( Balmy soap )

ภาพบรรยากาศในการแสดงงาน 

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ดังนี้ 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน มีความรับผิดชอบมากขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
2.ด้านความรู้
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์อย่างมาก รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องอื่นๆในการเรียนที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ และที่เราได้ค้นคว้าจากการทำงานจริง 
3.ด้านปัญญา
- ได้มีการพัฒนาตนเองไปขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาทั้งกระบวนการความคิด การทำงาน
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- รู้จักการทำงานเป็นทีม การรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้รู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน การทำบล็อกเพื่อบันทึกการเรียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ การรู้เทคนิคการทำงานต่างๆ ที่จะรับมือกับปัญหา
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวง ARTD3302 กลุ่มเรียน101
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-praewpan.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/praewpanpumpuang

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบตราสินค้า " Balmy soap "
โดย นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวง 
รหัสประจำตัว 5511302605 
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302
สามารถเข้าดูในเว็บไซต์ ISSUU 
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์


ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์ด้านหน้า


ผลิตภัณฑ์ด้านหลัง
ผลิตภัณฑ์สบู่ชาเขียว
ผลิตภัณฑ์สบู่พีชผลิตัณฑ์สบู่กุหลาบผลิตภัณฑ์สบู่ว่านนางคำผลิตภัณฑ์สบู่ส้มมู้ดบอร์ดแสดงกระบวนการทำงาน


มู้ดบอร์ดแสดงกระบวนการทำงาน ส.1 สืบค้น Researchมู้ดบอร์ดแสดงกระบวนการทำงาน ส.2 สมมติฐาน Resumeมู้ดบอร์ดแสดงกระบวนการทำงาน ส.3 สรุปผล Results


การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม


การออกแบบตราสัญลักษณ์

แบบสเก็ตซ์โลโก้


Balmy (บาล์มี)ความหมายคือ ชุ่มชื้น นิ่ม มีกลิ่นหอม  ชื่นใจ ซึ่งมีความหมาย เหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์สบู่ คำนี้แทน ความรู้สึก สดชื่น เป็นคำที่ฟังแล้วง่าย ต่อการ จดจำ จึงเลือกที่จะใช้มาเป็น แบรนด์ ที่จะออกแบบโลโก้ ให้กับสินค้า

    

การสร้างตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรม Adobe IllustratorC=95 M=63 Y=34 K=15


C=100 M=82 Y=39 K=32


การออกแบบภาพประกอบร่วม ( Graffic)


ภาพส้มที่ได้จากการศึกษา


ภาพลูกพีชที่ได้จากการศึกษา


ภาพว่านนางคำที่ได้จากการศึกษา


ภาพชาเขียวที่ได้จากการศึกษาภาพดอกกุหลาบที่ได้จากการศึกษา


ฉลากที่ออกแบบโดยใช้ภาพประกอบที่ศึกษา

  ฉลากสบู่ชาเขียว

 ฉลากสบู่พีช

 ฉลากสบู่กุหลาบ

 ฉลากสบู่ส้ม

ฉลากสบู่ว่านนางคำ


การสร้างแบบจำลองจากโปรแกรม Sketchup

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ความยาวของถุง 11 CM.
ความสูงของถุง 8.5 CM.
ความสูงของเชือก 7 CM.วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 14 ( 24 พฤศจิกายน 2557 )

วันนี้มีการสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนปลายภาค Post test เวลา 20 นาที ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง http://www.clarolinethai.info/

ต่อด้วยการสอบปฏิบัติ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 10.00-12.00 น.

ทำแบบสำรวจ http://arti3314.blogspot.com/p/survey.html

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในโพสต์นี้
http://arti3314.blogspot.com/2014/11/blog-post.html


อาทิตย์นี้เป็นครั้งสุดท้ายในการเรียนการสอน อาทิตย์หน้าเป็นการพรีเซนต์งาน Final Project 
วันที่ 1 ธันวาคม 2557